Účetní práce

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání
úkol četnost kdo jak poznámka x

Účetní práce

kontrola souladu účtu rb s účetními záznamy (obvykle 1x měsíčně) x x x x co to konkrétně znamená? Projít tabulku plateb a kontrolovat s deníkem?
kontrola stavu revolvingu (končí letos) zmizí x x x
kontrola souladu účtu fio s účetními záznamy (při dodání pdf výpisu) x x x x kontrola proti pdf? aktuálně máme online propojení, tedy podle mého netřeba
opravy chronických chyb programů při hromadném importu banky x x x x x
aktuálně i ruční psaní pohybů ve fio bance x x x x x
vytváření dokladů za automaticky vzniklé záznamy v deníku - předpis příspěvků (měsíčně, asi 20 stran) měsíčně majkl automaticky x x
vytváření dokladů za automaticky vzniklé záznamy v deníku - PHP (měsíčně) měsíčně majkl automaticky x x
dopisování čísel nových scanovaných dokladů předpisu příspěvků a čerpání php měsíčně majkl automaticky x x
kontrola odpisu PHP při čerpání x x x x jak se to kontroluje?
oprava vs u php (omylem zapsaný jiný vs)  ? účetní editor deníku x x
spočtení salda neuhrazených faktur a řešení každého nesouladu  ? účetní přehled x majkl: udělám výstup
řešení nedoplatků faktur x x x x x
oprava chybných vs faktur x x x x to když se Orvell překlepne? Jak takové faktury najít?
změna vs faktur aby se daly spárovat x x x x proč je potřeba měnit vs? nejde to pořešit rovnou při vytváření dokladu?
hledání neuhrazených faktur x x x x x
korespondence s dodavateli při chybných dokladech x x x x x
řešení faktur s vratkou části peněz na náš účet x x x x x
vyžadování zúčtování poskytnutých záloh od šéfa dané akce x x x x x
příprava nových dokladů opravujících minulé chybné záznamy x x x x x
spočtení salda nevrácených poskytnutých záloh dle jednotlivých vs x x x x x
oprava vs u záloh, aby se párovaly faktury i zálohy podle stejného vs x x x x x
zúčtování záloh skládajících se z více tranší x x x x x
odstraňování duplicit záloh i faktur x x x x x
sledování trendů s možnými negativními dopady do evidence (tak se objevila záporná práce) x x x x x
komunikace s ouřadou při odstraňování duplicit v nákladech x x x x x
doplňování chybějících předpisů faktur dle existujících scanů x x x x x
komunikace se strážcem pokladu v případě chybné úhrady došlé faktury x x x x x
komunikace s tvůrci programů v případě tvorby programů, nalezených chyb programu či změn účetních postupů (majkl, renda, chmela) x x x x x
komunikace se scanem v případě chybného scanu x x x x x
nové zaúčtování dokladu v případě nového scanu původního dokladu x x x x x
řešení dokladu přišlého k uzavřené akci x x x x x
tvorba dokladu dle výzvy došlé mailem (např. poplatky úřadu) x x x x x
hledání způsobu zaúčtování nestandardních záznamů typu vratka pojistného x x x x x
spočtení odpisů každého investičního majetku jednotlivě x x x x x
kontrola zda nedošlo k pořízení softwaru x x x x x
kontrola správného zaúčtování nákladových položek x x x x x
kontrola zůstatku peněz na cestě (má být nula) x x x x x
oprava či úprava souvztažností pro ouřadu x x x x x
řešení problémů při ukončování členství člena x x x x x
kontrola správného zaúčtování tvorby x x x x x
tvorba dokladu pro použití rezerv dle rozhodnutí ki/rady x x x x x
aktualizacerozpočtu při pozdějším rozhodnutí rady x x x x x
doplnění rozpisů do deníku, jestliže byly uvedeny špatně nebo jen částečně x x x x x
oprava nezapsaného php vytváření opravných dokladů a jeijich zápis do deníku x x x x x
přeřazování majetku odepsaného na základě protokolu do nákladů x x x x x
přeřazování majetku nedokončeného do dokončeného x x x x x
evidence materiálu určeného na stavby, přesun do majetku x x x x x
inventarizace materiálu určeného na stavby x x x x x
pohyb materiálu určeného ke spotřebě (např. UTP kabely) x x x x x
tvorba dokladu kdo jaký materiál (kabely) spotřeboval v rámci php x x x x x
inventarizace materiálu určeného ke spotřebě x x x x x
přeřazování záznamů mezi inv.majetkem, drobným majetkem a náklady v běžném roce x x x x x
zápis usnesení rady/ki/valné hromady, není-li zcela běžný (který nezvládne ouřada) x x x x x
odhad výše nákladů a výnosů rozpočtu pro další rok x x x x x
včasné upozornění na problém při neplnění příjmové části rozpočtu x x x x x
včasné upozornění na problém při překračování výdajové části rozpočtu x x x x x
včasné upozornění na problém s nedostatkem disponibilních peněz x x x x x
zaúčtování nepeněžních pohybů x x x x x
zápis rozpočtu vh a jeho změn radou do balances x x x x x
zápis schválení uzávěrky do deníku ze schvalovacího řízení x x x x x
sestavy vyžádané Podporou, radou, ki x x x x x
kontrola stavu hotovosti pokladny na základě orvellovy inventury (2-4 x ročně) x x x x x
kontrola plnění rozpočtu v běžícím období (příjmová část) x x x x x
kontrola plnění rozpočtu v běžícím období (kolik zbývá radě, ki v daném roce) x x x x x
kontrola kompletnosti dokladů kartových pohybů plus zúčtování takto poskytnuté zálohy členovi x x x x x
zdokonalování rozpočtového řízení - naposledy finance blokované v otevřených akcích x x x x x
čtvrtletní uzávěrky x x x x x
řešení ochozích plateb vrácených z důvodu omylu zpět na náš účet x x x x x
opravy chybně provedených zaúčtování x x x x x
odpis pohledávek za členy x x x x x
řešení stavu php u členů ukončujících či ukončených x x x x x
tvorba všeobecných dokladů x x x x x
oprava textů kolonky „obsah“, není-li srozumitelná nebo když zcela chybí x x x x x
určovat a pomáhat ouřadovi jakou zvolit v konkrétním případě souvztažnost x x x x x
tvorba dokladů převádějící zůstatky rozvahových účtů na nové účty osnovy x x x x x
oprava chybných vs u úhrady příspěvků člena (použit například neexistující vs) x x x x x
rozpis neuhrazených faktur k 31.# po jednotlivých vs x x x x x
rozpis nevrácených záloh k 31.# po jednotlivých vs x x x x x
rozpis neuhrazených a předplacených členských příspěvků po jednotlivých vs k 31.12. x x x x x
rozpis budoucí čerpání práce na členské práce po jednotlivých vs x x x x x
kontrola, zda každý záznam v deníku má svůj S doklad x x x x x
odpis přijatých záloh / nepřiřazených členských příspěvků starších než tři roky x x x x x
opravy chybně zapsaných zaokrouhlování x x x x x
použití časového rozlišení x x x x x
odhady dohadných položek x x x x x
příprava podkladů pro daňové přiznání x x x x x
soupis účetního majetku k 31.12. x x x x x
tvroba dokladů, které dokladují majetkové změny x x x x x
doplnění změn majetku na inventárních kartách každého majetku včetně kopie dokladů x x x x x
doplnění správných inventárních čísel do deníku u investičního majetku x x x x x
korespondence kolem každoročního uzavírání akcí x x x x x
tvorba Zprávy o hospodaření pro radu x x x x x
prezentace Zprávy před valnou hromadou x x x x x
zveřejnění uzávěrek na webu czely x x x x x
přednesení Zprávy valné hromadě x x x x x
tvorba účetní osnovy pro další rok a průběžná aktualizace dle rozhodnutí rady/ki/valné x x x x x
sestavení výkazů pro valnou hromadu x x x x x
návrhy kolem financí valné hromadě x x x x x
návrhy kolem financí radě x x x x x
spolupráce s kontrolní komisí x x x x x
návrhy změn oběhu dokladů či účetních postupů (pro ouřadu a šéfy akcí) x x x x x
kontrola obnovení trvalých akcí (doklady daného roku, bankovní výpisy atd.) x x x x x
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje