Jednací řád

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Jednací řád czela.net z.s.

Obsah

Základní ustanovení

1. Spolek czela.net z.s. se sídlem: J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 26 62 70 43 (dále jen „Spolek“) vydává v souladu se stanovami Spolku následující jednací řád, kterým upravuje způsob jednání a rozhodování jeho orgánů.

Valná hromada

Svolání valné hromady

1. Rada Spolku vždy nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dva měsíce svolává tzv. řádnou (výroční) valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději poslední den 6. měsíce každého kalendářního roku za trvání Spolku. Na pořadu jednání řádné valné hromady musí být vždy nejméně:

 • a. projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Spolku za uplynulý

kalendářní rok,

 • b. projednání a schválení zprávy kontrolní komise o revizi hospodaření

Spolku za uplynulý kalendářní rok,

 • c. projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Spolku.

2. Rada Spolku je povinna svolat valnou hromadu v souladu se stanovami Spolku kdykoliv, požádá-li o to alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů a/nebo člen kontrolní komise Spolku.

3. Valnou hromadu svolá rada Spolku rozesláním pozvánky na valnou hromadu všem členům Spolku. Pozvánka může být rozeslána elektronickou poštou, osobním předáním nebo doporučenou poštovní zásilkou nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady, a to na adresu a/nebo elektronickou adresu člena, evidovanou Spolkem v seznamu členů.

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje nejméně:

 • a. název a sídlo Spolku,
 • b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 • c. navrhovaný pořad jednání.

5. V případě, že o svolání valné hromady požádají členové Spolku dle článku 2., odst. 2. tohoto jednacího řádu, musí být valná hromada radou Spolku svolána tak, aby se konala nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti o její svolání těmito členy radě.

6. Pokud nebude radou svolána valná hromada Spolku, o níž požádá 1/3 členů Spolku, ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem, můžou valnou hromadu svolat ti členové, kteří o její svolání požádali. Valné hromadě pak předsedá člen Spolku pověřený těmito členy.

Účast na valných hromadách

1. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Spolku či jejich zplnomocnění zástupci na základě písemné plné moci (dále jen „zástupci"), členové rady a členové kontrolní komise Spolku. Člen Spolku smí zplnomocnit pouze jednoho zástupce. Zástupce může na jednání valné hromady zastupovat nejvýše jednoho člena Spolku. Jednání valné hromady je neveřejné. Další osoby se mohou jednání valné hromady zúčastnit na základě rozhodnutí rady nebo valné hromady jako hosté.

2. Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní valnou hromadu. V místě konání valné hromady se prezence provádí do zahájení valné hromady a v jejím průběhu. Při prezenci na valné hromadě každý člen Spolku nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, a podepíše se na prezenční listinu. Zástupci členů-fyzických osob při prezenci odevzdají příslušnou plnou moc. Pokud se valné hromady za člena-právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci členů– právnických osob prokáží svoji totožnost a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je třeba odevzdat i výpis z obchodního rejstříku společnosti (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší než tří měsíců.

3. V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci či průkazu totožnosti člena, zástupce člena či jiných sporů při prezenci, rozhoduje o sporech zahajující pověřený člen rady.

4. Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze projednat a rozhodnout o nich jen se souhlasem nadpoloviční většiny členů Spolku, přítomných valné hromadě.

5. Valnou hromadu zahajuje a řídí pověřený člen rady Spolku (dále jen „předsedající“). Předsedající valné hromady doloží každé valné hromadě své oprávnění řídit valnou hromadu zápisem o jednání rady, na kterém byl určen předsedajícím nastávající valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí pověřený člen rady členy s návrhem na volbu ověřovatele zápisu, skrutátorů (osoby pověřené sčítáním hlasů) a s programem valné hromady. Tyto návrhy předkládá za radu Spolku. Pokud nebude některý předložený návrh schválen, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávrhu.

Hlasování, hlasovací lístky

1. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Hlasování na valné hromadě probíhá buďto aklamací, a/nebo určí-li tak rada též pomocí hlasovacích lístků.

2. Pokud je hlasováno pomocí hlasovacích lístků, každý člen Spolku, nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích se při každém hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u políčka "PRO", "PROTI" nebo "ZDRŽEL SE". Hlasovací lístek použije člen, nebo jeho zástupce, pouze pro hlasování o volbě, nebo odvolání členů rady, nebo členů kontrolní komise Spolku, nebo o všech záležitostech rozhodovaných na valné hromadě, pokud o tom rozhodne rada Spolku. Člen Spolku nebo jeho zástupce je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání valné hromady odevzdat osobám zajišťujícím prezenci své hlasovací lístky, které si může při návratu opět vyzvednout.

3. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu rady nebo kontrolní komise, pak o ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.

4. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a svým podpisem umístěným pod podpisem člena stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

5. Hlasovací lístek odevzdá člen skrutátorům, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek hlasování.

6. Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích.

7. Každý člen Spolku má při hlasování 1 (jeden) hlas. Pokud je člen Spolku v prodlení s plněním jeho členských povinnosti, zejména včasného a řádného hrazení členských poplatků, k jeho hlasu se na valné hromadě nepřihlíží.

Dotazy, protesty a návrhy členů

1. Člen či jeho zástupce je oprávněn na valné hromadě:

 • a. hlasovat k příslušným návrhům (protinávrhům) dle programu jednání,
 • b. požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Spolku, které jsou

předmětem jednání valné hromady ("dotazy"),

 • c. uplatňovat návrhy a protinávrhy,
 • d. požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do

zápisu z jednání valné hromady,

 • e. požádat radu o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho

části.

Způsob realizace členských práv

1. Dotazy, návrhy (protinávrhy) a protesty podávají členové nebo jejich zástupci, členové rady, předseda nebo členové kontrolní komise předsedajícímu valné hromady zejména písemně předáním předsedajícímu valné hromady. Na lístku je vždy nutno zřetelně označit (zaškrtnutím), zda jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest. Dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty a žádosti musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem člena nebo jeho zástupce, jeho datem narození a u zástupce právnické osoby IČO (- mají-li ho) a adresou, na kterou je možno případně odpověď zaslat či doručit. Bez těchto určení nelze příspěvek člena přijmout.

2. Předsedající valné hromady zajistí odpovědi na všechny dotazy týkající se programu jednání valné hromady, které byly podány v souladu s tímto jednacím řádem, a to buď v průběhu jednání valné hromady ústně, nebo není-li to možné s ohledem na rozsah odpovědi (pouze ve výjimečných případech) do 15 dnů od skončení valné hromady písemně na adresu člena uvedenou na jeho příspěvku.

3. Předsedající při uplatňování návrhů a požadování vysvětlení může udělit slovo členům. Komu nebylo slovo uděleno, nemůže se jej ujmout sám.

Čl. 7 Organizační záležitosti

1. Předsedající valné hromady dbá o nerušený průběh valné hromady a je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Předsedající je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.

2. Předsedající valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

Zápis z valné hromady

1. Z každé valné hromady musí být vyhotoven zápis. Zápis z jednání valné hromady vyhotoví předsedající. Zápis podepíše předsedající a ověřovatel zápisu zvolený dle příslušného ustanovení jednacího řádu nejpozději do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

2. Zápis z valné hromady musí obsahovat:

 • a. název a sídlo Spolku,
 • b. dobu a místo konání valné hromady,
 • c. popis projednávaných jednotlivých bodů programu valné hromady,
 • d. jméno předsedajícího valné hromady, ověřovatele a osob pověřených

sčítáním hlasů (skrutátorů),

 • e. veškeré návrhy vzešlé z jednání valné hromady,
 • f. závěry z jednání a individuální názory přítomných na valné hromadě,
 • g. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 • h. obsah protestů a příspěvků vznesených členy Spolku, členy rady

a/nebo kontrolní komise, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to osoba, jež učinila protest nebo příspěvek požádá.

3. Návrhy, protesty a prohlášení učiněné na jednání valné hromady musí být k zápisu z jednání připojeny.

4. K zápisu musí být rovněž připojeny všechny plné moci zástupců členů Spolku. Rada či člen kontrolní komise, svolává-li valnou hromadu člen kontrolní komise, mohou určit v pozvánce na valnou hromadu, zda podpisy členů na plné moci, kterou zplnomocňují své zástupce k jednání jejich jménem na valné hromadě, musí být úředně ověřeny.

5. Pozvánku na jednání valné hromady, zápis z jednání a prezenční listinu musí Spolek uchovávat po celou dobu svého trvání ve svém archivu. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 (deset) let po zániku Spolku. Pokud se Spolek zrušuje bez likvidace a jeho jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce jako zápisy tohoto nástupce.

6. Každý člen Spolku může požádat Spolek o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. Kopie se pořizuje na náklady člena, který o její vydání žádá a bude zaslána členovi na dobírku nebo bude předána fyzicky, jeli to praktické.

Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna usnášení jen tehdy, je-li přítomna většina členů Spolku.

2. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce ode dne neusnášeníschopné valné hromady náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení, bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Způsob svolání náhradní valné hromady je shodný jako způsob svolání valné hromady. Náhradní valnou hromadu je možné svolat společnou pozvánkou na valnou hromadu i náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání valné hromady.

Rada Spolku

Svolávání Rady Spolku

1. Zasedání rady Spolku svolává člen rady zpravidla do sídla Spolku, není-li stanoveno jinak. Pozvánka na zasedání rady může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem, elektronickou poštou či faxem a musí být zaslána nejméně 5 dnů přede dnem zasedání.

2. Se souhlasem všech členů rady může být zkrácena lhůta pro svolání rady či změněn způsob svolání rady.

3. Pozvánka na zasedání rady musí obsahovat následující náležitosti:

 • a. název a sídlo Spolku,
 • b. místo, datum a hodinu konání,
 • c. pořad jednání.

4. Zasedání rady se koná vždy, požádá-li o to kterýkoli člen rady, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od vznesení takového požadavku.

Zasedání rady

1. Zasedání rady se konají podle potřeby Spolku, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

2. Zasedání řídí určený člen rady (předsedající).

3. Člen kontrolní komise je oprávněn být přítomen na zasedání rady.

4. Rada rozhoduje usnesením. O průběhu zasedání rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Každý ze členů rady je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán. V zápisu z jednání rady musí být jmenovitě uvedeni členové rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové rady hlasovali pro přijetí usnesení.

5. Zápis ze zasedání rady musí obsahovat:

 • a. název a sídlo Spolku,
 • b. dobu a místo konání zasedání rady,
 • c. popis projednávaných jednotlivých bodů programu rady,
 • d. jméno předsedajícího a zapisovatele,
 • e. počet a jméno a příjmení přítomných,
 • f. závěry z jednání a individuální názory přítomných na zasedání rady,
 • g. rozhodnutí rady s uvedením výsledku hlasování, a obsah příspěvků

vznesených členy rady a/nebo členy kontrolní komise, týkající se rozhodnutí rady, jestliže o to osoba, jež učinila příspěvek, požádá.

Způsob rozhodování rady a její usnášeníschopnost

1. Rada rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. Rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání rady přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nejméně však 3 její členové.

2. Každý člen rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. Předsedajícím se rozumí osoba, kterou zvolí na svém zasedání rada.

4. Rada může se souhlasem všech členů rady přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálnopis, email) mimo zasedání rady. Všichni členové rady se považují za přítomné.

Kontrolní komise

Svolávání, zasedání a způsob rozhodování kontrolní komise

1. Zasedání kontrolní komise Spolku svolává člen kontrolní komise zpravidla do sídla Spolku, není-li stanoveno jinak. Zasedání kontrolní komise se koná vždy, požádá-li o to kterýkoli člen kontrolní komise, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od vznesení takového požadavku.

2. Zasedání kontrolní komise se konají podle potřeby Spolku. Zasedání kontrolní komise jsou neveřejná, další osoby se mohou zasedání kontrolní komise zúčastnit na základě rozhodnutí kontrolní komise.

3. Zasedání řídí předseda kontrolní komise.

4. Kontrolní komise rozhoduje usnesením. O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou kontrolní komise a zapisovatelem.

5. Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud je na zasedání kontrolní komise přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nejméně však 3 její členové. Rozhodnuti kontrolní komise jsou přijatá nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů.

Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Spolku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje