Optika I

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Popis projektu

Název akce: Výstavba optické sítě CZELA.net v Čelákovicích v ulici Stankovského

Umístění stavby: Čelákovice 250 88

Investor: Czela.net o.s.

Zhotovitelé: Czela.net : položení chrániček a protahování kabelů, vypracování dokumentace skutečného provedení MOOPEX : výkopy a zásypy ? :xxx ? : ....

Provozovatel: Czela.net

Zprávu zpracovali : Majkl a Dan a kdokoliv další kdo něco nadrásá

Úvod

Občanské sdružení Czela.net bylo založeno v roce 2003 za účelem spojení všech svých členů do komunitní sítě s přístupem k internetové síti. Základní metodou vzájemného spojení byly dosud zařízení pracjící ve veřejném pásmu 2,4GHz, ale bohužel stále sílí rušení (technologie Breezenet, velké množství našich vlastních antén). Proto jsme požádali město o povolení k výstavbě převěsů, žádost byla zamítnuta. Avšak ze strany města nám byla nabídnuta možnost připoložit si chráničky v trase plánované obnovy starých teplovodních kanálků.

Podmínkou Rady bylo, že jednotlivé paneláky nebudou galvanicky propojeny, a z této podmínky vyplynulo, že bude nutno použít optické vlákno.

Krom galvanického oddělení je další nezanedbatelnou výhodou možnost využít v budoucnu optické vlákno i na vyšších rychlostech. V tuto chvíli postavíme síť na 100Mbps, ale později pouhou výměnou zařízení může síť běhat na 1Gbps (možná i víc).

V této fázi došlo ke spojení domů 1581-1585, 1446-8, kotelen Stankovského a Na Stráni pomocí chráničky pro optickou kabeláž. Dům 1585 nemá zatím optický kabel z jejich rozhodnutí, ale chránička umožňuje kabel časem protáhnout.

Podmínkou provozu je sepsaná dlouhodobá smlouva, která je ve starší verzi jedině u Q-bytu (Stankovského 1581, Komenského)

Topologie

Zapojení sítě je do hvězdy - každý panelák má svůj pár vláken (další pár je záložní) do páteřního bodu - nejsou žádné odbočky.

Topologie spojů

Geodetické metráže jednotlivých segmentů: A..166 metrů do č.p. 1581 (páteřní spoj) B..113 metrů do č.p. 1582 C..104 metrů do č.p. 1583 D.. 82 metrů do č.p. 1584 E..146 metrů do č.p. 1585 F..200 metrů do č.p. 1647 G..300 metrů do kotelny Na Stráni (páteřní spoj)

ale přesné délky je nutno teprve spočítat podle metráže !!


Z hlediska funkce sítě jsou spoje děleny na páteřní (vyznačeny červeně) a místní. Na páteřní spoje byl použit multimode kabel s 12ti vlákny. Na místní spoje 4 vláknový.

K jednotlivým geodetickým metrážím jsme přidali 20% rezervu u chrániček a 4% u optických kabelů,

Páteřní spoj do 1581 Majkl má navíc asi 70m kabelu při tažení na střechu

počítáno bylo 1161m chrániček + 20% - 1393m, ale spotřebovalo se 1150 m, z toho vyplývá, že 20% přirážka ke geodetickáým délkám nebyla zapotřebí.

kabely spotřebovalo se 580m místní spoje (4 vlákna) - dům 1585 nemá vlákno. ale chtělo to přidat ještě 5m na každé ukončení uvnitř domu, tedy 10 m na spoj, kabelu 4 vláknového se spotřebovalo o 50m více.

?516m páteřní spoje (12 vláken) + 4% - 537m - ještě není známa spotřeba 12vlákna

sváry ještě nejsou počet svárů: (2 + 2) x 7 = 28.

Stavební část

Pokládka

Chránička vnitřního průměru 32 mm byla položena do sdružené trasy s vedením teplovodů a vodovodu. Výkopy provedla firma Sýkora, položení bylo provedeno v rámci stavby, se souhlasem města (bez stavebního povolení), výkopek nebyl starostí Czely. Nad trasou chrániček byla položena signalizační oranžová folie šířky ???. Chránička byla položena na pískový podsyp nad vodovodní potrubí asi o 30 cm, místy přecházela teplovodní potrubí. První hutnění bylo provedeno až po nasypání vrsty 20 cm, ale nikoliv písku, ale zásypové zeminy, na kterou šel stavební materiál včetně zlomků betonů. Protože chránička bude vodotěsná, spád chráničky jsme nijak nehlídali.

Chránička

Chránička byla dodávána v klubech po 200m, klubo o průměru asi 1,5m - 2 m ?, unesli ho snadno dva lidé, do osobního auta se to nevešlo. Přepravu z Neratovic (TIU Plast ve Spolaně) jsme dělali Avií.

délky : (předpojektové - skutečné nutno odměřit !) :

 • A..199 metrů do č.p. 1581 (páteřní spoj)
 • B..136 metrů do č.p. 1582
 • C..125 metrů do č.p. 1583
 • D.. 98 metrů do č.p. 1584
 • E..175 metrů do č.p. 1585
 • F..220 metrů do č.p. 1647
 • G..asi 420 metrů do kotelny Na Stráni (páteřní spoj)
 • 1373m celkem

Spojky

- jedna 112m od kotelny směrem na Komenského - dvě na cestě do šachty u Alberta (jedna je schovaná, druhá je ve výkopu)

3 spojky celkem, původní předpoklad byl 5

Fólie

370m geodetických stávající trasa asi 150m starý kanálek -- 520 m celkem +20% -- 624m výstražné fólie

odhad skutečné délky hawkinse - 600m asi spotřebováno

Ukončení v domech

Ukončení chráničky v jednotlivých domech bylo 10 cm za prostupem zdí každého domu, s tím, že se zbytek uřízne. myšlenka, že ocelová chránička bude nasměrována tak, aby za zdí nebyl pravý úhel nebyla realizována - prostupy byly kolmé

Prostupy nosnou zdí (beton 20cm a cihla 10 cm) celkové tloušťky 30 cm byl proveden v ocelové chráničce ze starého potrubí, chránička nebyla zatím zaslepena asfaltovou zálivkou.

V kotelnách jsou prostupy vedené odspodu kanálkem dostatečné šířky,


Komunikace

V několika místech prochází trasa chrániček pod parkovištěm, a zde proto položili stavbaři betonové panely, které původně kryly teplovodní kanálek. Výpočtem jsme si ověřili, že v hloubce 1m by nemělo dojít k narušení chráničky prostým tlakem vozidla.

Starý kanálek

Starý kanálek se nalézal níže než je trasa původního i nového teplovodního potrubí, ale mezi výkopy byl nevykopaný hrb, který se podařilo pouze snížit ručním odkopáním na hloubku asi 40 cm pod terénem (v nejmělčím místě). kanálek se nalé=zal blíže k domu Komenského, než udávaly plány, přesnou lokalizaci jsme našli výkonnou hledačkou kovů (o tom by se dalo napsat víc, ale já těžko). Výkop do starého kanálku byl proveden bagrem, kubatura asi 8 m3, pažerní nebylo třeba, zemina soudržná a navíc 14 dní nepršelo. Starý kanálek šířky 1,60 m má železobetonový poklop tloušťky asi 10 cm a šířky po 0,5m, který byl vyndán (dva panely), pak byl vybourán v panelu otvor pro chráničku a zabetonován, aby kanálek byl i v budoucnu použitelný. kabel vede i v kanálku chráničkou, neboť Mitch prolezl úsek až do šachty u Alberta, kde bylo potrubí autogenem přeříznuto. Odřízlé potrubí snad bude opět zakrytováno převlakem vyrobeným z kanalizačního potrubí D=150mm a přichycen dvěma páskami.

Chráničky budou protaženy starým kanálkem pokud možno až do kotelny Na Stráni

Řešení v kotelnách

Centrální napájení a zálohování všech zařízení ve všech domech ze dvou míst sítě nebylo řešeno. Při protahování bylo ponecháno asi 5-7 m v kotelně navíc.

Technologie

Kabeláž

Do chrániček HDPE položených ve stavební části bude zatažen optický kabel multimode 50/125. Páteřní spoje 12vláken, ostatní 4 vlákna.

Páteřní body

Rack použitý v kotelnách

Páteřními body jsou : Dům č.p. 1581 (Majkl), Kotelna Stankovského a kotelna Na Stráni.

Do centrálních bodů (kotelny) použijeme metalický switch a optické převodníky Signamax SC.

Síť Czela.net končí optickým konektorem vyvedeným do paneláku. Podmínkou pro připojení na optickou síť je oddělení koncových uživatelů od sítě routerem.

Koncové body

 • část czela.netu - nástěnný optický rozvaděč v něm optická kazeta.
 • klientská část - tuto část finančně kryjí připojení členové

Optické vlákno bude zapojeno v domě do optické síťovky v routeru a odtud do switche pro vedení k jednotlivým členům.

Rozpočet

Položka Cena za ks(m) ks(m) Cena s DPH
1. STAVEBNÍ ČÁST 20.000
2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Signamax switch 8-port, 100BaseFx ST MM (obě kotelny) 22.443,40 2 44.886,80
pigtail SC 50/125 1m 76,64 28 2.145,81
Spojka SC duplexní, plastový obal, 86166-0130, multimode 214,20 28 5.997,60
kazeta pro SC s víkem pro 12 svárů 509,32 8 4.074,56
ochrana svaru FPS - 60mm 14,52 28 406,50
chránička HDPE 40mm 31,18 1393 43.430,95
spojka chráničky 300,00 2 600,00
doprava chráničky 2000,00 1 2000,00
optický kabel 50/125 MM 4vláknový venkovní 28,32 671 19.004,06
optický kabel 50/125 MM 8vláknový venkovní 45,58 537 24.474,85
svaření 416,50 28 11.662,00
krabice (páteřní bod kotelna Stankovského) 1.500,00 1 1.500,00
krabice (připojené domy) 1.000,00 7 7.000,00
bezpečnostní folie (cena odhadem) 500,00 1 500,00
CELKEM 189.678,14


toto je projektový rozpočet, reálný bude až později

Harmonogram

Položení chrániček ve Stankovského ulici (přípolož v akci města) měla být hotová v červnu, ale díky průtahům v akci města jsme se k chráničkám dostali až v červenci. Spolupráce s dodavatelskou firmou byla dostatečná, ale příprava skoro žádná, lidi si brali dovolené zbytečně.

Technologická část se teprve zahajuje

 • chráničky

Předpokládaný způsob výstavby teplovodů byl pro nás příznivý - odhalené bylo vše, nikoliv po částech s okamžitým zasypáváním. Díky postoji města, které dodavateli nařídilo umožnit přípolož našich chrániček jsme byli upozorněni na zahájení zasypávání, jinak by vše padlo vniveč.

Nároky na počet pracujících členů Czela.net

Dovoz z meziskladu a položení jediné chráničky byla práce pro dva lidi, neb manipulace byla lehčí než bylo očekáváno a pozváno bylo více lidí na vykládku. Samotné položení chráničky bylo prováděno tempem asi 100 m za hodinu včetně zásypu do písku při 4-8 lidech. Prostupy byly nutné vybourat jen dva - kladivem to byla několikahodinová dřina. Zazdívání ocelových chrániček v prostupu do domu dělal dodavatel města, my jsme si nařezali chráničky. Spojky na chráničce se spojují velmi snadno, není nutné počítat se zvláštním zdržením. Tahání kabelů chráničkou bylo provedeno mechanicky, 3 lidi u odvíjení kabelu z bubnu, 3-4 lidi u tahání na konci chráničky, max. bylo 200m, ale záleží spíš na počtu zatáček, ne na délce. Tempo protahování bylo rychlé, asi 100m/hodinu + příprava. Osvědčilo se, že celá práce byla rozdělena do více celků, které řídili velcí klackové, na přípravu bylo díky odkladům dost času.

Jednotlivé oblasti:

 • položení chrániček, zasypávání, pokládání folií, prostupy do baráků
 • výkop starého kanálku
 • protažení kabelu starým kanálkem
 • protahování kabelů chráničkami
 • technologie
 • dokumentace skutčeného provedení

místo stavebního dozoru zaujalo samočinně několik lidí, takže nic podstatného neuniklo. S dodavatelem jednalo více lidí, ale je lepší na to mít tak 2 lidi.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje