Organizační řád

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Organizační řád czela.net z.s.

Základní ustanovení

1. Spolek czela.net z.s. se sídlem: J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 26 62 70 43 (dále jen „Spolek“) vydává v souladu se stanovami Spolku následující organizační řád, kterým upravuje vnitřní organizaci Spolku.

Organizační struktura Spolku

1. Spolek má dle příslušných ustanovení stanov následující orgány:

 • a. valná hromada,
 • b. rada,
 • c. kontrolní komise,
 • d. komise „Komunikační infrastruktura“,
 • e. odborné komise.

Valná hromada

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady patří zejména:

 • a. volba a odvolání členů rady,
 • b. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 • c. schvalování výše všech poplatků, organizačního, jednacího a finančního řádu
 • d. schvalování ročního plánu výdajů na činnost Spolku,
 • e. změny stanov Spolku,
 • f. schvalování zprávy rady o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok,
 • g. schvalování zprávy kontrolní komise o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
 • h. v případě zániku Spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem, zejména o volbě likvidátora a schválení plánu likvidace,
 • i. rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou jí vyhrazeny stanovami, nebo vnitřními předpisy,
 • j. rozhodování o záležitostech předložených valné hromadě k projednání radou.

2. Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i jiné záležitosti, které dle tohoto organizačního řádu náleží do působnosti jiného orgánu Spolku.

Rada Spolku

Postavení rady

1. Členové rady mohou být voleni valnou hromadou Spolku pouze z řad členů Spolku. Členem rady Spolku může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.

2. Rada je statutárním a výkonným orgánem Spolku a musí být vždy nejméně tříčlenná. Rada může mít i více než tři členy, ale počet jejích členů musí být vždy lichý.

Volba rady, funkční období

1. Členové rady jsou voleni valnou hromadou Spolku rovnou, přímou a veřejnou volbou.

2. Funkční období členů rady Spolku je tříleté. Začíná dnem zvolení člena Spolku do funkce člena rady a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období člena začalo.

Působnost rady

1. Do působnosti rady patří:

 • a. přijímat vnitřní předpisy a provozní řády Spolku ve všech věcech

s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

 • b. rozhodovat o přijetí nových členů Spolku a navrhovat valné hromadě

jejich vyloučení,

 • c. vést seznam členů Spolku jakož i jeho podpůrné evidence,
 • d. spravovat majetek Spolku,
 • e. navrhovat Valné hromadě ke schválení organizační, jednací a finanční

řád.

2. Radě dále přísluší:

 • a. svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,
 • b. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření Spolku za

předchozí kalendářní rok,

 • c. provádět další činnosti určené radě stanovami, nebo vnitřními předpisy,
 • d. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku,
 • e. zajištění vedení účetnictví Spolku.

3. Rozhodnutí rady jsou vždy písemná, tj. musí být provedena v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Spolku. Rada umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů z valných hromad a zápisů a rozhodnutí rady.

4. Rada zejména nesmí bez souhlasu valné hromady přijímat závazky Spolku v rozsahu větším než je 700-ti násobek počtu členů.

5. Rada je povinna umožnit členům kontrolní komise kontrolu účetnictví Spolku a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku.

6. Rada je povinna zajistit řádné vedení účetnictví Spolku v souladu se zákonem 531/1991 Sb., o účetnictví.

7. Rada vykonává svou působnost při správě majetku Spolku vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovídá za řádné plnění daňových, administrativních a registračních povinností Spolku a za dodržování předpisů upravujících provoz Spolkem provozovaných zařízení, pokud je takový provoz omezen nebo regulován. Rada za výkon těchto jejích povinností odpovídá valné hromadě Spolku.

8. Rada zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech Spolku. Rada jedná za Spolek v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Spolku a v souladu s vlastními rozhodnutími a/nebo rozhodnutími valné hromady Spolku, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

9. Rada jedná za Spolek tak, že všichni radní, nebo radní pověřený k tomu plnou mocí, k napsanému, vytištěnému, otištěnému razítkem nebo jinak vypsanému nebo uvedenému názvu Spolku připojí své jméno a příjmení, funkci „radní“ a svůj vlastnoruční podpis. Tento radní může podepisovat za Spolek rovněž elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů.

Zánik členství v radě

1. K zániku členství v radě dochází zejména smrtí člena rady, jeho odvoláním valnou hromadou, odstoupením z funkce či uplynutím jeho funkčního období.

2. V případě zániku členství v radě je valná hromada povinna zvolit nového člena rady nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zániku členství původního člena rady.

3. V případě zániku členství v radě je rada oprávněna sama jmenovat náhradního člena rady, neklesl-li počet členů rady Spolku zvolených valnou hromadou pod polovinu. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena rady zaniká dnem konání nejbližší valné hromady Spolku.

4. Funkce člena rady zaniká volbou nového člena rady, nejpozději ale uplynutím jeho funkčního období. To neplatí, odstoupí-li člen rady ze své funkce.

5. V případě, že člen rady odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce 2 (dva) měsíce po okamžiku prokazatelného doručení zprávy o odstoupení z funkce do sídla Spolku.

Kontrolní komise

Postavení kontrolní komise

1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Spolku a musí být vždy nejméně tříčlenná.

Funkční období člena kontrolní komise

1. Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou Spolku z řad členů Spolku. Člen kontrolní komise je volen a odvoláván valnou hromadou Spolku v rovné, přímé a veřejné volbě.

2. Členem kontrolní komise může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Funkční období člena kontrolní komise je tříleté. Začíná dnem zvolení člena Spolku do funkce člena kontrolní komise a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období člena kontrolní komise začalo.

Působnost kontrolní komise

1. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Spolku, zejména kontrolu účetnictví a financí. Kontrolní komise vykonává i kontrolu ostatních činností a orgánů Spolku.

2. Kontrolní komise je oprávněna si vyžádat od rady Spolku veškeré materiály související s činností Spolku. Členové kontrolní komise jsou oprávněni se účastnit zasedání rady.

3. Kontrolní komise je povinna alespoň jednou ročně provést revizi účetnictví a hospodaření Spolku, vypracovat a řádné valné hromadě předložit zprávu o kontrole hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok.

4. Členové kontrolní komise jsou při výkonu své funkce vázáni obecně závaznými předpisy, stanovami Spolku, vnitřními předpisy Spolku a přijatými usneseními valné hromady, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Zánik funkce člena kontrolní komise

1. K zániku členství v kontrolní komisi dochází zejména smrtí člena kontrolní komise, jeho odvoláním valnou hromadou Spolku, jeho odstoupením z funkce či uplynutím funkčního období.

2. V případě zániku členství v kontrolní komisi je valná hromada povinna zvolit nového člena kontrolní komise nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zániku členství původního člena kontrolní komise.

3. V případě zániku členství v kontrolní komisi je kontrolní komise oprávněna sama jmenovat náhradního člena kontrolní komise, neklesl-li počet členů kontrolní komise Spolku zvolených valnou hromadou pod polovinu. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena kontrolní komise zaniká dnem konání nejbližší valné hromady Spolku.

4. Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového člena kontrolní komise. To neplatí, odstoupí-li člen kontrolní komise ze své funkce.

5. V případě, že člen kontrolní komise odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce 2 (dva) měsíce po okamžiku prokazatelného doručení zprávy o odstoupení z funkce do sídla Spolku.

Komise „Komunikační infrastruktura“ (dále jen „Komise KI“)

Postavení Komise KI

1. Komise KI je odborným poradním orgánem Rady.

Funkční období člena Komise KI

1. Členové Komise KI jsou voleni valnou hromadou Spolku z řad členů Spolku. Členové Komise KI jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Spolku v rovné, přímé a veřejné volbě.

2. Členem Komise KI může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Funkční období člena Komise KI je tříleté. Začíná dnem zvolení člena Spolku do funkce člena Komise KI a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období člena Komise KI začalo.

Působnost Komise KI

1. Komise KI posuzuje a koordinuje vznik, rozvoj, provozní podmínky a další parametry počítačové sítě Spolku.

2. Komise KI informuje členy Spolku o plánované výstavbě, provozu, výlukách a technických problémech.

3. Komise KI předkládá Radě Spolku ke schválení technické řešení provozu a výstavby sítě.

Zánik funkce člena Komise KI

1. K zániku funkce člena Komise KI dochází zejména smrtí člena, jeho odvoláním valnou hromadou Spolku, jeho odstoupením z funkce či uplynutím funkčního období.

2. V případě zániku funkce člena Komise KI je tato komise oprávněna jmenovat náhradního člena, počet členů Komise KI zvolených valnou hromadou však nesmí klesnout pod polovinu. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena Komise KI zaniká dnem konání nejbližší valné hromady Spolku. V případě, že by počet členů Komise KI klesl pod 4, je valná hromada povinna zvolit nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku funkce nového člena Komise KI.

3. Funkce člena Komise KI zaniká volbou nového člena Komise KI. To neplatí, odstoupí-li člen Komise KI ze své funkce.

4. V případě, že člen Komise KI odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce 2 (dva) měsíce po okamžiku prokazatelného doručení zprávy o odstoupení z funkce do sídla Spolku.

Odborné komise

Odborné komise

1. Odborné komise jsou poradními orgány valné hromady, rady Spolku, Komise KI nebo kontrolní komise.

2. Odborné komise jsou zřizovány za účelem naplnění aktuálních činností Spolku nebo k vyřešení blíže neurčeného problému nebo cíle.

3. Odborné komise jsou povinny řídit se stanovami Spolku, vnitřními řády Spolku a obecně platnými zásadami Spolku.


4. Činnost odborné komise zaniká vyřešením svěřeného problému či úkolu, za jehož účelem byla zřízena, nebo rozhodnutím o zrušení vydaným orgánem Spolku, který odbornou komisi zřídil.

Závěrečná ustanovení

1. Tento organizační řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Spolku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje