Provozní řád

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Provozní řád czela.net z.s.

Obsah

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Spolek czela.net z.s., se sídlem: J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 26 62 70 43 (dále jen "Spolek"), vznikl registrací u městského soudu Praha, provedeným dne 1.5.2015 pod spisovou značkou L 13681

1.2. Rada Spolku vydává v souladu se stanovami Spolku následující provozní řád počítačové sítě.

1.3. Počítačová síť czela.net je neveřejná broadband počítačová a telekomunikační síť. Páteřní síť je majetkem Spolku, které tuto síť provozuje a spravuje. Každý, kdo se stane členem Spolku a platí pravidelné členské měsíční poplatky může využívat síť czela.net za následujících podmínek.

VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. „Uživatel“ počítačové sítě je každý kdo používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě czela.net. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného počítače nebo jiného zařízení.

2.2. „NODE“ je přístupový bod do sítě czela.net.

2.3. „Správce“ je odpovědná osoba pověřená Radou obsluhovat zařízení, odpovídat za připojení, přenos a ochranu dat přiděleného NODE počítačové sítě.

IDENTIFIKACE UŽIVATELE

3.1. Osobní registrační údaje člena zpracovává Rada Spolku a je její povinností tato uchovat v tajnosti.

3.2. V rámci počítačové sítě vystupuje člen Spolku pod svým pravým jménem nebo pod unikátním identifikátorem (přezdívkou), které uvede ve svých registračních údajích.

3.3. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného člena Spolku.

3.4. Člen Spolku souhlasí se zveřejněním alespoň jednoho kontaktu – svého jména a příjmení, emailové adresy či jiného volitelného kontaktu, ve veřejném adresním seznamu sítě czela.net

3.5. Člen Spolku se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s vedením Spolku používat svůj unikátní identifikátor nebo své pravé jméno.

PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

4.1. Člen může být připojen pouze v jednom subnetu. Do dalších subnetů může být připojen pouze se svolením Rady. O způsobu připojení uživatele do sítě czela.net rozhoduje komise Komunikační infrastruktura a příslušný správce NODE.

4.2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí komise Komunikační infrastruktura nebo rozhodnutí správce jeho NODE. Rozhodnutí komise Komunikační infrastruktura je nadřazeno rozhodnutí správce NODE.

4.3. Uživatel sítě zodpovídá za to, že k připojení bude použito zařízení, které má doklad o shodě (ČTÚ)

4.4. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel vlastními silami na základě pokynů správce NODE nebo s jeho pomocí.

4.5. Před připojením oznámí uživatel správci NODE číslo své síťové karty (MAC) a další požadované informace. Správce NODE umožní uživatelům používat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server). Je zakázáno používat jinou IP adresu než jaká byla uživateli přidělena. V případě změny síťové karty je uživatel povinnen nahlásit správci NODE její nové číslo (MAC).

4.6. Pokud chce uživatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak učinit pouze po dohodě se správcem NODE.

4.7. Člen spolku se smí připojit do sítě pouze v adrese připojení (pokud není určena, tak v místě bydliště) a smí umožnit připojení do sítě pouze členům své společné domácnosti. V případě právnické osoby smí umožnit připojení do sítě pouze svým zaměstnancům nebo osobám v jiném pracovněprávním nebo obdobném vztahu

POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1. Uživatel pracuje v síti czela.net tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo bránil v užívání prostředků sítě.

5.2. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do sítě či aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě, přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad některým zařízením než jaké má přiděleny. Toto se týká i klientských stanic. Jestliže uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinnen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci NODE.

5.3. Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.

5.4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v zatížení sítě i přes opakovaná upozornění komise Komunikační infrastruktura nebo správce NODE, bude mu dostupnými technickými prostředky na rozhodnutí Rady Spolku omezena přístupová rychlost do sítě czela.net

5.5. Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních členů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit komise Komunikační infrastruktura. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o pomoc komisi Komunikační infrastruktura.

5.6. Uživatel může používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, např. musí zajistit, aby byla služba ping u všech zařízení dostupná z celé sítě.

5.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech uživatele nese příslušný uživatel sám.

5.8. Správce NODE není povinnen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení uživatelova zařízení nebo počítače.

5.8. Je zakázáno používat počítačovou síť czela.net k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanými dopisy

PRÁVA UŽIVATELE

6.1. Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě czela.net, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u svého správce NODE. Technické řešení je v kompetenci komise Komunikační infrastruktura.

6.2. Uživatel, který není spokojen s činností správce NODE nebo komise Komunikační infrastruktura má právo se dožadovat prošetření u kontrolní komise Spolku. Ta je povinna do 14 dnů, poskytnout uživateli vysvětlení nebo sdělení o dalším řešení.

6.3. Každý uživatel má právo požádat o přidělení vlastní e-mailové schránky pod doménou czela.net

6.4. Uživatel má právo časově neomezeného přístupu ke službám sítě czela.net. Toto právo je podmíněno průběžným dodržováním všech povinností uživatele a člena Spolku a dále tím, že trasa k přístupovému bodu sítě czela.net je v řádném provozním stavu.

ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická domluva, osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber či jakýkoliv jiný komunikační kanál.

HLÁŠENÍ PORUCH

8.1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti czela.net, ohlašuje uživatel správci NODE. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, případně se pokusit podle pokynů správce NODE vlastními silami závadu odstranit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje