VH 30.04.2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání náhradní VH spolku czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 30. 4. 2014 od 17:00 v klubovně čelákovických vodáků.

Předsedající: Michal Vondráček (Majkl)


Majkl v 17:15 zahájil náhradní valnou hromadu a z organizačních důvodů vyhlásil 15 minut přestávku. V 17:30 pokračovalo jednání náhradní náhradní valné hromady, s aktuálním počtem 20 členů.


Obsah

Schválení hosta

Před projednáváním bodů programu, které byly zaslány v pozvánce, bylo nutno schválit přítomnost jednoho hosta, který není členem czela.netu. Byla jím sl. Barborka Müllerová, která připravovala občerstvení na konání této valné hromady, za což jí bylo ještě jednou poděkováno.

Přítomno 20 členů

 • Hlasování (20:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO - Barborka se smí účastnit jednání valné hromady.


Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora

Do uvedených rolí byly předsedajícím Majklem navrženi níže uvedení členi.

- Zapisovatel: Pavel Mikula (Orvell)

- Ověřovatel: Michal Kováčik (KOVAK)

- Skrutator: Petr Hájek (Samson)

Přítomno 20 členů

 • Hlasování (19:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO


Schválení změny a doplnění programu

Vzhledem k tomu, že účetní Daniel Tenčl oznámil, že se na konání VH dostaví později, bylo navrženo předsunutí bodu „vyloučení členů pro poručení finančního řádu“ před bod „Zpráva o hospodaření 2013“. Upravený program jednání by tedy zněl:

- 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora

- 2. Schválení programu

- 3. Změna stanov a vnitřních předpisů v návaznosti na NOZ - spolek

- 4. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

- 5. Zpráva o hospodaření 2013

- 6. Zprávy

6.1 Kontrolní komise

6.2 Komise infrastruktury

6.3 Podpory sítě

6.4 Inventarizační a likvidační komise

- 7. Plán hospodaření na rok 2014

- 8. Změny ve složení orgánů sdružení:

8.1 Rady

8.2 KI

8.3 kontrolní komise

8.4 IK

- 9. Nesíťové aktivity

- 10. Diskuse

Přítomno 23 členů

 • Hlasování (23:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Program byl schválen.


Změna stanov a vnitřních předpisů v návaznosti na NOZ - spolek

Předsedající VH udělil slovo Falconovi, aby představil návrhy změn stanov a vnitřních předpisů. Důvodem změny stanov a vnitřních předpisů je naplnění zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník a oprava některých sporných ustanovení vnitřních předpisů.


Stanovy

Nejdůležitější změny ve stanovách jsou:

1. změna názvu z „czela.net“ o.s. na czela.net z.s.

2. usnášeníschopnost VH při účasti 50 % členů

3. možnost svolání náhradní VH společnou pozvánkou

4. přesun výše členského příspěvku z finančního řádu do stanov

Michal Kovačík vznáší protinávrh k předneseným stanovám. Navrhuje psát název czela.net s velkým písmenem na začátku, tedy Czela.net

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (4:18:8) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh nebyl schválen

Žádné další protinávrhy nebyly, tak se přešlo k hlasování o předloženém znění jako celku.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (27:0:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen. Schválené znění stanov je přílohou tohoto zápisu.


Vnitřní předpisy:

Nejdůležitější změna v Organizačním řádu se týká úpravy funkčního období člena KI a možnost kooptovat náhradního člena do konání VH. K návrhu Organizačního řádu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Organizační řád jako celek

Přítomno 30. členů

 • Hlasování (28:0:2) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Návrh byl schválen. Schválené znění Organizačního řádu je přílohou tohoto zápisu

Nejdůležitější změny v Jednacím řádu:

1. konání VH do konce 6. měsíce (bylo do konce 2. měsíce)

2. zastupitelnost na základě plné moci 1:1

3. usnášeníschopnost VH při účasti 50% členů, svolávání náhradní VH společnou přihláškou,

4. nově zapracován způsob jednání kontrolní komise


Protinávrhy k Jednacímu řádu:

3.1 Zastupovat člena smí zastupovat pouze jiný člen spolku, změnit na to aby člena mohl zastupovat kdokoliv. čl.3.1.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (18:8:4) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE - 29.členů

Návrh byl schválen


3.2. Jeden člen smí na základě plné moci zastupovat 5členů.

Přítomno 29 členů

 • Hlasování (7:17:5) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh nebyl schválen


3.3 č.12.4. Slovo „hlasující“ nahradit za „všichni členové rady se považují....“

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (28:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Jednací řád jako celek

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (28:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen

Schválené znění Jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu


Schválení hostů

Na jednání VH dorazili další dva hosti Lukáš Řípa a Zdeněk Pichal, kteří chtějí být přítomni jedání VH

 • Hlasování (28:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Nejdůležitější změny ve Finančním řádu:

1. přesun výše členského příspěvku do stanov

2. vypuštění příspěvku na IP telefonii


Finanční a organizační řád

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (26:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO

Na základě schválených znění stanov a vnitřních předpisů požádal Falcon, aby VH schválila následující usnesení.

VH pověřuje Vlastimila Novotného (Falcona) vyřízením úkonů spojených se zápisem změn a doplnění údajů ve spolkovém rejstříku.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (28:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO


Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

Vzhledem k tomu, že členové navržení k vyloučení nebyly předem o této skutečnosti informováni, např. mailem, vyloučíme tyto členy na další VH. Pověřujeme Radu, aby jim poslala mail o neplnění závazků vůči sdružení a jejich hrozícímu vyloučení. Možná si někteří členi dají své závazky do pořádku.

Přítomno 27 členů

 • Hlasování (20:4:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen.

Zpráva o hospodaření 2013

Dan Tenčl přednesl zprávu o hospodaření, která je přílohou tohoto zápisu. VH s textem zprávy souhlasí.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (25:0:5) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Zprávy

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise Vlastimil Novotný (Falcon) přednesl zprávu KK za rok 2013, která je přílohou tohoto zápisu. Zpráva kritizuje evidenci majetku a ukládá Radě do konce r. 2014 zpracovat plnou inventuru majetku sdružení. Hlasování: VH s textem zprávy souhlasí.

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (21:1:6) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Komise infrastruktury

Milan Turinský přednesl zprávu KI, ve které informoval o nově vzniklých a upgrade stávajících nodů a o nových optických trasách. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Hlasování: VH bere zprávu na vědomí.

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (27:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

VH vzala zprávu na vědomí


Podpory sítě

Jan Hataš, který zajišťuje technickou podporu, je jakožto každý „ajťák“ „neřečnický typ osobnosti“ a vyloudit od něho nějakou zprávu o fungování podpory sítě byl obtížný úkon. Obecně je ale Rada i KI s jeho fungováním spokojena. Speciálně Jan Chmelenský pochválil Honzu za to, že v neděli večer, i když v té době nemá pohotovost, dokázal bleskově reagovat na nenadálý výpadek serveru v klubovně. V době před konáním VH bylo zavedeno, že v pracovní době Podpory zvedá telefony Orvell a zapisuje je do ticketovacího systému, aby Jan Hataš nebyl při práci vyrušován telefonáty.


Inventarizační a likvidační komise

Od poslední VH toho moc neudělala. Měla jen jednu schůzku, které se navíc Matěj nezúčastnil. Matěj prohlásil, že na činnost komise už nemá žádný volný čas, jelikož se plně věnuje rozvoji sítě. Člen komise Pavel Vyskočil nekomunikuje vůbec. Komise nemá metodiku, jak inventuru udělat. Zpráva navrhuje komisi v její dnešní podobě zrušit. Hlasování: VH bere zprávu na vědomí

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (22:2:4) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

VH vzala zprávu na vědomí.


Schválení hosta

Během jednání se dostavil další host, Standa Melichar

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (28:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno, Standa se smí účastnit jednání VH


Plán hospodaření na rok 2014

Matěj Cyrín přednesl zprávu o hospodaření (rozpočet) na rok 2014, která je přílohou tohoto zápisu. Plán předpokládá celoroční průměr počtu členů ve výši cca 940.

Přítomno 27 členů

 • Hlasování (27:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Změny ve složení orgánů sdružení:

Rady

Ke konci ledna 2014 rezignoval Pavel Vyskočil na členství v Radě, Rada si na jeho místo dovolili náhradníka Michala Vondráčka. Přibližně v půlce března skončil tříletý mandát Petru Hájkovi (Samson), Rada ho dovolila jako náhradníka. Mandát náhradníků trvá jen do konání této VH. Oba dva náhradníci by se rádi stali plnohodnotnými radními, proto se sami navrhli jako kandidáti. Dále byl navržen Dan Tenčl, který ale nabídku nepřijal (slovy „ani náhodou“). Nikdo z dalších přítomných účastníků VH neměl o funkci radního zájem, takže se přešlo k hlasování.

Navržený kandidát Petr Hájek (Samson)

Přítomno 28 členů

 • Hlasování (24:0:4) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Navržený kandidát Michal Vondráček (Majkl)

Přítomno 27 členů

 • Hlasování (26:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno


Rada je v současnosti pětičlenna ve složení:

Matěj Cyrín (končící mandát květen 2016)

Petr Hájek (končící mandát duben 2017)

Aleš Kužílek (končící mandát duben 2015)

Vlasta Procházka (končící mandát duben 2015)

Michal Vondráček (končící mandát duben 2017)


KI

V KI se v půlce března odehrálo hotové zemětřesení, protože hned osmi členům skončil mandát. V KI by tak zbyli pouze tři členi s platným mandátem. Jelikož KI musí mít minimálně členů pět, bylo Radou přijato opatření, že Ki bude zasedat neformálně dál, a všechny její závěry následně ještě odsouhlasí Rada.

Předsedající Majkl vyzval přítomné, aby předložili své kandidatury na členy Ki, načež se zvedl les rukou. Všichni níže uvedení kandidáti se navrhli sami, čímž s kandidaturou souhlasí.

Tomáš Jeřábek (Daman) na KI pravidelně dochází, a tak by se rád zapojil do týmu KI

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Pavel Šimon (Pawel) v KI byl, a chce zase být.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (28:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Václav Daňhelka (Václav D) Je v KI už osm let, a zbytek KI si svá jednání bez jeho věčného vyrušování a skákání do řeči už neumí ani představit.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Filip Jirsák (Filip) Zastupuje Mochov, pracuje na nové mapě na našich stránkách

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Milan Turinský (Milan T) V KI funguje od roku 2009, a nehodlá na tom nic měnit.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

René Trbušek (Renda) Programování je jeho parketa.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Roman Effenberg (Effe), Je syn řezníkův a slíbil prase.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (26:0:4) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno

Jan Chmelenský (Chmela) Rád do všeho kecá, a když někdo potřebuje pomoci, tak mu ochotně poradí

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (29:0:1) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Schváleno


KI je v současnosti jedenáctičlenná ve složení:

Matěj Cyrín (končící mandát prosinec 2014)

Václav Daňhelka (končící mandát duben 2017)

Roman Effenberg (končící mandát duben 2017)

Martin Hajdučík (končící mandát květen 2016)

Jan Chmelenský (končící mandát duben 2017)

Tomáš Jeřábek (končící mandát duben 2017)

Filip Jirsák (končící mandát duben 2017)

Michal Kováčik (končící mandát duben 2015)

Pavel Šimon (končící mandát duben 2017)

Renda Trbušek (končící mandát duben 2017)

Milan Turínský (končící mandát duben 2017)


Kontrolní komise

Roman Effenberg podal rezignaci na člena kontrolní komise, nikdo další z přítomných neměl zájem nastoupit na jeho místo.


KK je v současnosti tříčlenná ve složení:

Pavel Mikula (končící mandát květen 2016)

Vlastimil Novotný (končící mandát květen 2016)

Pavel Šimon (končící mandát květen 2016)

Vyhledem k tomu, že mandát těchto tří členů KK trvá až za příští VH, nebylo o nich hlasováno.

Invenarizační komise (IK)

Vzhledem k nečinnosti IK navrhujeme, aby byla tato komise zrušena.

Přítomno 30 členů

 • Hlasování (25:2:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Návrh byl schválen


Nesíťové aktivity

Byly stručně představeny nesíťové aktivity v roce 2013, kterými byly pravidelné čarodějnice, vánoční párty, plavání v bazénu, a oslava 10. výročí sdružení czela.fest.


Různé

Matěj Cyrín dostal od členů Rady diplom „tahoun czela.netu“ za jeho nadstandardně vysokou aktivitu při rozvoji sítě. Děkujeme Matějovi za práci a Danovi Tenčlovi za vyrobení vtipného diplomu.

Nikdo s přítomných už neměl další podněty ani připomínky, proto bylo jednání valné hromady v 20:26 ukončeno. Následoval jako každý rok program pálení čarodějnic ve venkovních prostorách před klubovnou.


Předsedající: Michal Vondráček

Zapsal: Pavel Mikula

Text ověřil: Michal Kováčík


Přílohy

Prezence http://www.czela.net/pub/czela/VH14/Prezence2.jpg

Zpráva o hospodaření 2013 http://www.czela.net/pub/czela/VH14/hospodareni2013.jpg

Zpráva KK 2013 http://www.czela.net/pub/czela/VH14/ZpravaKK.jpg

Zpráva KI 2013 http://www.czela.net/pub/czela/VH14/ZpravaKI.jpg

Plán hospodaření 2014 http://www.czela.net/pub/czela/VH14/planhospodareni2014.jpeg

Stanovy http://www.czela.net/pub/czela/VH14/_Stanovy%20czela.net%20z.s.pdf

Finanční řád http://www.czela.net/pub/czela/VH14/Finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20czela.net%20z.s.pdf

Jednací řád http://www.czela.net/pub/czela/VH14/Jednac%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20czela.net%20z.s.pdf

Organizační řád http://www.czela.net/pub/czela/VH14/Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20czela.net%20z.s.pdf

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje