Zmena financniho radu 2015

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Finanční řád czela.net z.s.


Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení

Spolek czela.net z.s. se sídlem: J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 26 62 70 43 (dále jen „Spolek“) vydává v souladu se stanovami Spolku následující finanční řád, který upravuje pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků.


Čl. 2 Pravidelný členský příspěvek

1. Výše pravidelného členského příspěvku je uvedena ve stanovách Spolku.

2. Pravidelný členský příspěvek hradí každý člen Spolku vždy do 15. dne v druhém měsíci každého čtvrtletí.

3. Platba je hrazena na bankovní účet Spolku stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.

4. Nový člen hradí první členské příspěvky v poměrné výši za každý zbývající celý měsíc svého členství do konce probíhajícího čtvrtletí, a to do 15. dne následujícího měsíce po přijetí za člena Spolku.


Čl. 3 Mimořádný členský příspěvek

1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost Spolku.


Čl. 4 Změny a úlevy v příspěvcích

1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin, například při dobrovolné práci v orgánech rady.

2. Rada má právo ve výjimečných zvlášť zřetelehodných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.


Čl. 5 Sankce

1. Není-li členský příspěvek uhrazen včas, nebo projde-li lhůta nesplacené pohledávky za členem, následuje automatické pozastavení členství až do doby jejího úplného uhrazení.

2. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem Spolku může rada navrhnout valné hromadě jeho vyloučení ze Spolku.


Čl. 6 Způsob financování

1. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku.

2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou na financování dalšího rozvoje Spolku.

3. O investicích Spolku rozhoduje Rada až do finanční výše stanovené organizačním řádem Spolku. O investicích nad tento rámec rozhoduje valná hromada. Při rozhodování bere Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli Spolku.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

1. Tento finanční řád je platný a účinný okamžikem jeho schválení valnou hromadou Spolku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje