Zmena stanov 2015

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Stanovy czela.net z.s.


Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení

1. Spolek má název: czela.net z.s. (dále jen „Spolek“).

2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Sídlem Spolku jsou Čelákovice. Sídlo Spolku je J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice.

Čl. 2 Cíle a základní zásady spolku

1. Cíle Spolku jsou:

a. sdružování zájemců o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér,

b. výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,

c. tvorba a provoz počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,

d. provozování regionálního informačního systému,

e. podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,

f. rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,

d. g. poskytování poradenské a konzultační služby členům,

e. h. pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,

ch. expertní a publikační činnost,

f. i. výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí,

g. j. získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Spolku a jeho projektů,</strike>

h. k. spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.


2. Účel Spolku je nevýdělečný.

3. Sítí czela.net se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací, kterou tvoří komunikační zařízení Spolku a jeho členů.

4. Spolek neposkytuje službu, která by spočívala v přepravě, přenosu nebo směrování informací sítí třetím osobám a také nepronajímá vlastní komunikační okruhy. Spolek není poskytovatelem veřejných komunikačních služeb. Za poskytování služeb se nepovažuje obecně prospěšná činnost.

5. Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti czela.net, toto činí obvykle na vlastní náklady a vždy na vlastní odpovědnost.

Čl. 3 Členství ve spolku

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle Spolku.

2. Členství ve Spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena Spolku, především závazek dodržovat stanovy Spolku. Přihláška musí být podána písemně a její součástí musí být bezvýhradné prohlášení závazku žadatele dodržovat stanovy Spolku, ctít dobré jméno Spolku a platit členský příspěvek.

3. Zájemce o členství po podání přihlášky do zapsání do seznamu členů se označuje jako čekatel členství.

4. O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu Spolku. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.

5. Členství může být každému členu pozastaveno Radou, při pozastaveném členství člen nemá právo využívat produkty Spolku. Pozastavení může být učiněno:

a. na vlastní žádost člena, pak člen má povinnost hradit pravidelné členské příspěvky jen v případě, že se pozastavení týká jen menší části příslušného čtvrtletí.

b. po závažném porušení stanov nebo vnitřních předpisů Spolku , jako je např. finanční řád. Rada je povinna pozastavení, jeho důvody a dobu zveřejnit.


6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů Spolku.

7. Členství ve Spolku končí:

a. vystoupením člena ze Spolku,

b. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,

c. úmrtím člena,

d. zánikem člena - právnické osoby,

e. zánikem Spolku,

f. uplynutím posledního dne lhůty, která byla radou písemně dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských poplatků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.


8. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen Spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno Spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze Spolku písemně upozorněn radou.


Čl. 4 Práva a povinnosti člena

1. Člen Spolku má právo:

a. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,

b. volit a být volen do orgánů Spolku,

c. využívat, za podmínek stanovených radou, produkty Spolku (připojení k síti spolku a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.), specifikaci jednotlivých produktů a podmínek jejich využívání stanovuje rada Spolku vydáním provozních řádů k jednotlivým produktům.

d. navrhovat kontrolu činnosti Spolku kontrolní komisi,


2. Člen Spolku má povinnost:

a. respektovat a dodržovat stanovy Spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády a rozhodnutí orgánů Spolku, zejména organizační, jednací, finanční a provozní řád.

b. platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky, za podmínek stanovených finančním řádem,

c. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Spolku; tyto změny je člen povinen oznámit Spolku do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,

d. je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.

Čl. 5 Orgány spolku

1. Valná hromada

a. valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy Spolku; valnou hromadu svolává rada Spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců; rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů Spolku nebo člen kontrolní komise Spolku, a to nejpozději do jednoho měsíce,

b. jednání valné hromady se svolává rozesláním pozvánky všem členům Spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 30 dní před jejím konáním; v pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání,

c. valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak,

d. valná hromada je schopna usnášet se při účasti většiny členů Spolku; není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení; náhradní valnou hromadu je možné svolat společnou pozvánkou na valnou hromadu i náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání valné hromady,

e. jednání valné hromady vede předsedající určený radou,

f. na jednání valné hromady je nejprve zvolen ověřovatel, skrutátor a poté je po případném doplnění schválen program; jednání valné hromady jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel,

g. výhradně valné hromadě přísluší:

g.I. volit z členů Spolku rovnou, přímou a veřejnou volbou členy rady na dobu tří let, členy kontrolní komise na dobu tří let a členy komise infrastruktury komise „komunikační infrastruktura“ na dobu tří let,

g.II. odvolávat rovnou, přímou a veřejnou volbou členy rady, komise infrastruktury komunikační infrastruktura nebo členy kontrolní komise Spolku,

g.III. schvalovat výši členského příspěvku podle návrhu rady,

g.IV. schvalovat výši <strike>všech ostatních příspěvků podle návrhu rady, formou finančního řádu,

g.IV. V. schvalovat organizační a jednací řád,

g.V. VI. schvalovat roční plán výdajů na činnost Spolku,

g.VI. VII. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,


h. valné hromadě dále přísluší:

h.I. schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolní komise o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

h.II. v případě zániku Spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,

h.III. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada.


2. Komise infrastruktury

a. komise je výkonným orgánem a je nejméně pětičlenná.

b. komisi přísluší řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě Spolku.

c. komise podává valné hromadě zprávu o činnosti.

3. 2. Rada

a. rada je výkonným orgánem Spolku a je nejméně tříčlenná. Navenek jednají, jménem Spolku vystupují a statutárními zástupci Spolku jsou všichni členové rady společně. Rada může omezit či přesně určit, ve kterých oblastech může daný člen rady samostatně jednat jménem Spolku.

b. radě přísluší:

b.I. přijímat vnitřní předpisy, zejména provozní řády k jednotlivým produktům Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

b.II. navrhovat valné hromadě organizační a jednací řád ke schválení,jednací a finanční řád ke schválení,

b.III. rozhodovat o přijetí nových členů Spolku a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,

b.IV. vést seznam členů Spolku jakož i jeho podpůrné evidence,

b.V. spravovat majetek Spolku,


c. radě dále přísluší:

c.I. svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,

c.II. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,

c.III. provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,

c.IV. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku,

c.V. svolávat společná zasedání komise infrastruktury a rady

d. zasedání rady svolává kterýkoliv radní zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce,

e. rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů; rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání rady přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nejméně však 3 její členové,

f. rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady,

g. rada umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí rady, členům kontrolní komise pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.


4. Ouřada

a. Ouřada je statutárním zástupcem Spolku, jeho funkční období je tříleté.

b. Ouřada je volen a odvoláván na společném zasedání komise infrastruktury a rady, a to nadpoloviční většinou všech členů komise infrastruktury a rady dohromady.

c. Ouřada vykonává svou činnost výhradně dle rozhodnutí orgánů Spolku.

5. 3. Kontrolní komise

a. kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Spolku,

b. kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Spolku (např. soulad jednání orgánů Spolku s vnitřními i vnějšími předpisy); rada je povinna poskytnout kontrolní komisi veškeré materiály související s činností Spolku,

c. kontrolní komise alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok.


6. 4. Společná ustanovení o orgánech Spolku

a. funkce v orgánech Spolku jsou čestné,

b. funkce člena rady a člena kontrolní komise jsou neslučitelné.


Čl. 6 Odborné komise

1. Odborné komise (dále jen „komise“) jsou expertními poradními orgány, které zřizuje valná hromada, komise infrastruktury nebo rada Spolku k řešení a posuzování odborné, technické nebo speciální problematiky.

2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.

3. Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.

4. Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.

5. Po celou dobu existence spolku existuje i komise „Komunikační infrastruktura“

a. úkolem této komise je řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě Spolku,

b. komise je tvořena alespoň pěti členy, volenými valnou hromadou,

c. komise je poradním orgánem rady,

d. pokud se rada rozhodne nerespektovat doporučení této komise, je povinna předložit toto své rozhodnutí ke schválení valné hromadě; do rozhodnutí valné hromady se musí zdržet všech nevratných kroků v příslušné oblasti.


Čl. 7 Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a. členské příspěvky, jejichž výši stanovuje valná hromada, :

a.I. pravidelný členský příspěvek,

a.II. příspěvek na technologii,

b. dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,

c. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,

d. výnosy z majetku,

e. příjmy z jiných finančních zdrojů.


2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Spolku a k zajištění jeho provozu.

3. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. radou.

4. Členové odpovídají za závazky Spolku pouze do výše svých neuhrazených členských příspěvků.

5. Ten, komu je svěřeno dispoziční právo k bankovním účtům či hotovosti Spolku, odpovídá spolku za své úkony související s tímto právem.

6. Hospodaření Spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy.

7. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

8. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.

Čl. 8 Členský příspěvek

1. Výše pravidelného členského příspěvku je stanovena na 350,- Kč ("třistapadesátkorunčeských") měsíčně splatné do poloviny měsíce na bankovní účet Spolku pod variabilním symbolem člena. 1.050,– Kč (~jedentisícpadesátkorunčeských~) za každé čtvrtletí.

2. Poskytnout členovi slevu z platby členského příspěvku může Rada nebo komise infrastruktury. Podmínky a podrobnosti týkající se členského příspěvku jsou stanoveny finančním řádem.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Pro svou činnost vydá Spolek minimálně tyto interní předpisy:

a. organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,

b. jednací řád – určuje způsob jednání a rozhodování orgány Spolku,

c. provozní řád počítačové sítě – upřesňuje podmínky používání a etiku chování na počítačové síti,

d. finanční řád – řeší pravidla a způsob financování Spolku, způsob placení členských příspěvků a výši poplatků za jednotlivé produkty Spolku.


2. Ukončením členství končí i činnost v orgánech Spolku.

3. Tyto Stanovy jsou platné okamžikem jejich schválení.

4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou 1. 5. 2014.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje