Valná hromada – so 30. března

Zveme všechny členy na řádnou valnou hromadu czela.net z. s.

Termín: sobota 30. března 2019 od 16:00

Pokud řádná valná hromada nebude usnášeníschopná, uskuteční se tamtéž
náhradní valná hromada.

Termín náhradní valné hromady: sobota 30. března 2019 od 17:00

Místo: klubovna czela.netu v budově CMC.

Navržený program:

  1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
  2. Schválení programu
  3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
  4. Zprávy o fungování chodu spolku
  5. Roční odměna Podpoře
  6. Plán hospodaření na rok 2019
  7. Změny v právních dokumentech spolku
  8. Změny ve složení orgánů sdružení
  9. Nesíťové aktivity
  10. Diskuse

Podrobnosti byly všem členům rozeslány e-mailem.